Medlemskab af SAMMUS

Museumsforeninger (Venne/Støtteforeninger) samt foreningsdrevne museer kan optages som medlemmer af SAMMUS.

Indmeldelse skal ske ved henvendelse til landsorganisationens kasserer.

Kontingentet vedtages hvert år på landsorganisationens generalforsamling og opkræves  umiddelbart efter mødets afholdelse.

Det aktuelle kontingent består af et fast beløb (200 kr.) pr. forening samt et variabelt beløb pr. medlem i den pågældende medlemsforening – afhængig af foreningens størrelse.

Foreninger med 1-999 medlemmer betaler således 200 kr. pr. forening og 2 kr. pr. medlem
Foreninger med 1000-1499 medlemmer betaler 200 kr. pr. forening og 1,50 kr. pr. medlem og

foreninger med flere end 1500 medlemmer betaler 200 kr. pr. forening og 1 kr. pr. medlem.

Udmelding af SAMMUS skal ske skriftligt til kassereren senest en måned før kalenderårets udgang.

Evt. spørgsmål i forbindelse med kontingent bedes rettet til SAMMUS’ kasserer.

 

SAMMUS vedtægter 2021